Privacyverklaring e-deliverer

Privacyverklaring e-deliverer

Versie 11 maart 2020

 

Privacyverklaring

 

 1. Next to food B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van e-deliverer en verwerkt persoons- en/of locatiegegevens met in acht neming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Next to food B.V. gebruikt de door u zelf verstrekte persoons- en/of locatiegegevens functioneel omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij u zo goed en zo persoonlijk mogelijk van dienst willen zijn om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

 

 1. Next to food B.V. zal de door u aan ons verstrekte persoons- en/of locatiegegevens uitsluitend gebruiken conform de door u verstrekte toestemming. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren. Next to food B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoons- en/of locatiegegevens te beschermen en zal uw recht op aanvraag van uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen respecteren.

 

Doeleinden

 

 1. Next to food B.V. gebruikt de verzamelde persoons- en/of locatiegegevens voor de navolgende doeleinden:

 

 1. Indien u de app e-deliverer gebruikt en daarbij uw locatiedelen ingeschakeld heeft, hebben we uw fysieke GPS locatie nodig om deze locatie terug te koppelen aan het e-delivery display en/of de consument
 2. Om het bezorgproces zo goed mogelijk te laten verlopen, slaan wij uw persoonsgegevens en de locatiegegevens met betrekking tot de bezorgbestellingen op. Hierdoor kan de e-delivery bezorgsoftware goed functioneren.

 

Beveiliging

 1. Next to food B.V. zal zich bij de verwerking van uw persoons- en locatiegegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks next to food B.V. beveiligingsmaatregelen er toch misbruik van uw persoonsgegevens wordt gemaakt, neemt u dan direct contact op met: info@ntf.nl.

 

Gebruik door derden

 1. Next to food B.V. zal uw persoons- en locatiegegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover zij ten behoeve van next to food B.V. zijn betrokken bij de realisatie van de hierboven en hierna genoemde doeleinden.

 

Rechten

 1. Degene waarvan persoons- en locatiegegevens door next to food B.V. zijn verwerkt beschikken over een aantal rechten. Deze rechten betreffen onder meer:

 

 1. Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die next to food B.V. van u verzameld heeft;
 2. Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 3. Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin next to food B.V. verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om aan de wet- en (fiscale) regelgeving te kunnen voldoen;
 4. Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 5. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens); en
 6. Het recht om de gegeven toestemming tot verwerking in te trekken (een en ander met inachtneming van het bepaalde in nummer c).

 

Internetsites van derden?

 1. Deze privacy- en cookiespolicy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 1. Deze privacyverklaring voor e-deliverer is voor het laatst bijgewerkt op 11 maart 2021. Next to food B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact

 1. Indien u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of ons privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@ntf.nl. Onze helpdesk helpt u dan verder.

 

Next to food B.V.

Randweg 6, 4104AC Culemborg

KvK-nummer 30174434