Algemene voorwaarden - Next to food B.V.


BIJZONDERE VOORWAARDEN versie oktober 2020, behorende bij Licentie overeenkomst in afwijking en aanvulling op Nederland ICT Voorwaarden.

Artikel 1. Licentie

1.1 NTF verleent aan Cliënt voor de looptijd van de overeenkomst te rekenen vanaf het moment van acceptatie van de programmatuur, een niet-exclusieve licentie deze programmatuur te gebruiken op de apparatuur, zoals beschreven op de Bijlage Offerte Apparatuur. Artikel 28 en artikel 31.2 Nederland ICT Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.


1.2 Na beëindiging van de in artikel 1.1 bedoelde termijn zal de onderhavige overeenkomst geacht worden opnieuw voor een zelfde periode te zijn aangegaan, tenzij één der partijen de overeenkomst op rechtsgeldige wijze opzegt. Opzegging van deze overeenkomst kan door beide partijen geschieden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging geschiedt per aangetekend schrijven minimaal drie maanden voor het einde van deze overeenkomst.

Artikel 2. Aflevering, Acceptatie & Risico-overdracht

2.1 NTF zal de programmatuur implementeren op de apparatuur en deze programmatuur inrichten en aanpassen op de specifieke bedrijfsvoering van Cliënt.


2.2 Nadat volgens NTF deze implementatie van de programmatuur op de apparatuur gereed is, zal zij Cliënt op haar locatie uitnodigen om een vooraf in overleg vastgestelde acceptatietest uit te voeren. Cliënt heeft het recht daartoe voor eigen kosten een deskundige mee te nemen.


2.3 De acceptatietest van programmatuur en apparatuur zal bestaan uit een aantal steekproeven en zal in totaal niet meer beslaan dan 2 uur. Op de acceptatieprocedure is artikelen 30.3, 30.5, 30.7 t/m 30.10 Nederland ICT Voorwaarden onverminderd van toepassing. De programmatuur en apparatuur zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd zodra Cliënt de eerste betaling heeft gedaan en de programmatuur en apparatuur geleverd heeft gekregen.


2.4 Aflevering van de apparatuur met daarop de programmatuur vindt plaats na ontvangst van de betaling als bedoeld in de Overeenkomst.


2.5 Na acceptatie van apparatuur en programmatuur gaat het risico hierop direct over op Cliënt.


2.6 Cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor de installatie van de apparatuur binnen zijn bedrijf. Cliënt zal ervoor zorgdragen dat de apparatuur geplaatst wordt op een passende en stabiele installatieplaats. Cliënt is eveneens verantwoordelijk om zelf zorg te dragen voor de noodzakelijk faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatie-faciliteiten. NTF zal zich inspannen Cliënt in deze zoveel mogelijk van instructie te voorzien en zal Cliënt zo mogelijk door verwijzen naar de organisatie die deze telecommunicatie-faciliteiten kan aanleggen.


2.7 NTF zal zorgdragen voor een deugdelijke instructie met betrekking tot de werking van de programmatuur.


2.8 Indien NTF een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer fatale termijn en geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting danwel ontbinding van de gesloten overeenkomst.


2.9 NTF is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. NTF is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 3. Verwerking van Gegevens, Mutaties en Databank

3.1 Cliënt zal de gegevens die door middel van de programmatuur worden gegenereerd, exclusief aan NTF ter beschikking stellen. Cliënt is zelf volledig verantwoordelijk voor (en jegens NTF ook gehouden tot) de periodieke en continue invoering van bedrijfsafhankelijke gegevens. In verband met het opbouwen van een meer omvattend databestand is Cliënt gehouden te zorgen voor een continue en regelmatige instroom van bedrijfsinformatie via het ter beschikking gestelde programma.


3.2 Deze gegevens zullen door NTF worden aangewend ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van Cliënt. Bovendien stemt Cliënt ermee in, dat de verkregen gegevens door NTF naar eigen believen worden opgenomen in een meer omvattend databestand waaruit informatie aan derden ter beschikking gesteld kan worden.


3.3 Voor zover bij de uitvoering van deze overeenkomst gegevens verzameld worden in een databank, rusten de databankrechten en overige met deze gegevensverzameling samenhangende rechten uitsluitend bij NTF. Cliënt erkent en aanvaardt dat NTF in deze beschouwd moet worden als producent van deze databank.


3.4 Het dataverkeer tussen NTF en Cliënt zal op een door NTF aan te geven wijze dienen te geschieden. De daaraan verbonden kosten en risico’s komen integraal voor rekening en risico van Cliënt.


3.5 Indien de verbinding tussen NTF en Cliënt, al dan niet tijdelijk, wegvalt door een omstandigheid die aan Cliënt is toe te rekenen, waaronder begrepen storingen in de telecommunicatieverbinding, is NTF zonder nadere waarschuwing gerechtigd de werking van de programmatuur onmiddellijk te (doen) eindigen. De mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering van Cliënt komen volledig voor rekening en risico van Cliënt zelf.


3.6 Cliënt staat ervoor in dat door middel van de programmatuur alleen fiscaal verantwoorde of nog te verantwoorden gegevens worden verstrekt.


3.7 Onder mutaties worden begrepen mutaties in het prijzenbestand (PLU) en worden door NTF verwerkt indien deze schriftelijk door middel van e-mail door Cliënt tijdig aan NTF worden aangeleverd. 


3.9 De eerste maand vanaf de aanvang van de overeenkomst worden de mutaties door NTF gratis verwerkt. Voor de overige mutaties zal aan Cliënt een marktconforme vergoeding in rekening gebracht worden.


3.10 Mutaties worden alleen aangenomen tijdens kantooruren zoals genoemd in bijlage B. Verwerking van mutaties geschiedt binnen 2 werkdagen, zoals genoemd in bijlage Programmatuur, na ontvangst. NTF is niet verantwoordelijk voor een

Artikel 4. Onderhoud systeem

4.1 NTF pleegt voortdurend onderhoud aan de door haar ontwikkelde en geleverde programmatuur. Cliënt heeft, met inachtneming van deze overeenkomst, recht op de relevante resultaten van dit onderhoud.


4.2 Het onderhoud betreft telkens de totale programmatuur die in licentie wordt gegeven. Indien Cliënt besluit andere programmatuur aan de licentie toe te voegen, zal deze programmatuur stilzwijgend aan de onderhoudsovereenkomst worden toegevoegd.


4.3 De prijs van de licentie en onderhoud wordt berekend aan de hand van de actuele prijslijst van NTF en over alle programmatuur die in licentie wordt gegeven. NTF is gerechtigd op een termijn van tenminste 2 weken prijswijzigingen door te voeren. Cliënt verklaart zich uitdrukkelijk met eventuele prijswijzigingen akkoord voorzover deze (maximaal) gelijk trend houden met de CBS Prijs consumptie-index Zakelijke Dienstverlening. Bij prijsstijging boven het indexcijfer kan Cliënt conform artikel 3.5 Nederland ICT Voorwaarden de licentie opzeggen.


4.4 Het onderhoud aan de programmatuur is beschreven in Bijlage Programmatuur.


4.5 NTF zal steeds de laatste versie van de kassa-programmatuur kosteloos aan Cliënt ter beschikking stellen. Indien een nieuwe versie een wezenlijke verandering van functionaliteit met zich meebrengt zal NTF daarbij behorende documentatie -in welke vorm dan ook -ter beschikking stellen. Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe aanleiding geeft, kan NTF hogere eisen stellen aan de configuratie waarop de nieuwe versie bij Cliënt geïnstalleerd moet worden. Indien Cliënt deze eisen niet opvolgt, vervalt de garantie met betrekking tot de programmatuur, voorzover nog van kracht. Tevens vervalt de onderhoudsverplichting van NTF en is zij alsdan bevoegd de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang op te zeggen.


4.6 Onder onderhoud valt niet het geschikt maken van de programmatuur voor een andere dan de oorspronkelijke configuratie.


4.7 NTF behoudt zich het recht voor (een deel van) haar onderhoudsverplichtingen over te dragen aan een derde, mits deze derde in staat is gelijkwaardige diensten te bieden.


4.8 Indien deze overeenkomst wordt afgesloten via één van de dealers of licentienemers van NTF dan zal – tenzij anders is overeengekomen – het onderhoud wordt overgedragen aan deze dealer of licentienemer.


4.9 Het niet (geheel) gebruik maken of kunnen maken van de in artikel 4.4 genoemde omvattende zaken met betrekking tot het onderhoud kan nimmer leiden tot restitutie dan wel non-betaling.


4.10 Indien sprake is van een uitbreiding van de computerservice of dienstverlening die door middel van de programmatuur aan Cliënt wordt aangeboden, is NTF gerechtigd Cliënt daarvoor een aanvullende vergoeding in rekening te brengen.


4.11 De omstandigheid dat de apparatuur van Cliënt over onvoldoende geheugencapaciteit beschikt, om de laatste versie van de programmatuur te operationaliseren, ligt volledig in de risicosfeer van Cliënt.


4.12 Cliënt zal nimmer fouten aan de apparatuur of programmatuur laten verhelpen door derden voordat een fout aan NTF is gemeld en NTF schriftelijk toestemming heeft gegeven een derde te laten optreden.


4.13 Cliënt is ermee bekend dat NTF apparatuur van derden levert aan Cliënt en aanvaardt dat ten aanzien van die apparatuur de voorwaarden van die derden gelden, ook voor wat betreft onderhoud en garantie op de apparatuur.


4.14 NTF is bevoegd om bij fouten aan programmatuur of apparatuur dusdanig ernstig dat Cliënt niet meer operationeel met het systeem kan werken, een vervangend systeem neer te zetten waarmee NTF voldoet aan haar onderhoudsverplichtingen uit deze overeenkomst. De eventuele vervangingskosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door NTF geleverde zaken blijven eigendom van NTF, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met NTF gesloten overeenkomst is nagekomen.


5.2 Over de door NTF geleverde zaken mag – zolang de wederpartij haar verplichtingen jegens NTF nakomt – slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden beschikt. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te bezwaren.


5.3 Voor het geval dat NTF zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft Cliënt reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan NTF of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NTF zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


5.4 Indien NTF een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is/zijn de overeenkomst(en) van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd haar recht tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en Garantie

 6.1 In aanvulling op artikel 16 Nederland ICT Voorwaarden is de totale aansprakelijkheid van NTF wegens enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onderhavige overeenkomst of enig onrechtmatig handelen jegens Cliënt beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door Cliënt uit hoofde van deze overeenkomst betaalde vergoeding tot aan het tijdstip waarop de gebeurtenis zich voordoet waaruit voormelde aansprakelijkheid voortvloeit. Deze aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van NTF wordt uitgekeerd en in geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 6 maandtermijnen.


6.2 Cliënt is verplicht een back-up te maken van de databestanden in alle gevallen waarin het Cliënt redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en veilig functioneren van de programmatuur noodzakelijk kan zijn. NTF is nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte gegevens of gegevens die verloren zijn gegaan, dan wel voor enige daarmee samenhangende schade.


6.3 De garantie van eerdere bestelde en geleverde programmatuur binnen deze overeenkomst wordt niet verlengd door eventuele later bestelde en geleverde programmatuur. Indien bijbestelling wordt toegevoegd aan een licentie onder de overeenkomst en de garantie van de reeds in licentie gegeven programmatuur is inmiddels verstreken, dan vangt de garantie niet weer aan voor de bijbestelling.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Bij te late betaling is Cliënt door het enkel verstrijken van een betalingstermijn in verzuim.


7.2 NTF is gerechtigd om bij niet tijdig nakomen van de betalingstermijn het betalingsgedrag als mede de betalingsregeling te melden bij derden, zoals Bureau Creditregistratie Tiel.


7.3 Betaling door Cliënt geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat Cliënt zijn betalingsverplichting opschort of door beslag onder zichzelf of anderszins blokkeert.


7.4 Indien op de door NTF krachtens deze overeenkomst aan Cliënt geleverde zaken beslag wordt gelegd dient Cliënt NTF hiervan terstond op de hoogte te stellen. Cliënt dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van haar verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van Cliënt onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van NTF.


7.5 Cliënt is verplicht als een goed huisvader zorg te dragen voor de krachtens deze overeenkomst geleverde zaken.


7.6 NTF heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De lopende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande vordering(en).


7.7 Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Cliënt.


7.8 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het in te vorderen bedrag, vermeerderd met de administratiekosten van € 150,--.


7.9 Indien automatische incasso door saldogebrek bij cliënt niet mogelijk blijkt te zijn is cliënt € 50,- aan NTF verschuldigd bij iedere incassopoging die tevergeefs is.

Artikel 8. Inspectie en klachten

8.1 Klachten dienen door Cliënt binnen twee weken na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan NTF schriftelijk te worden meegedeeld. Een klacht schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele – uit een fout voortvloeiende – aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 6 is bepaald.


8.2 NTF zal na het ontvangen van de klacht dit schriftelijk aan Cliënt bevestigen. Tevens zal NTF in de ontvangstbevestiging een termijn vermelden waarbinnen NTF redelijkerwijs de klacht denkt af te kunnen handelen.


8.3 Cliënt is gehouden om na het meedelen van de klacht het gebruik van de betreffende producten te staken, teneinde complicaties voor NTF te vermijden. Cliënt zal alle medewerking verlenen aan eventuele onderzoek van de klacht, bij gebreke waarvan NTF de klacht niet in behandeling behoeft te nemen. Het staat Cliënt niet vrij producten aan NTF te retourneren voordat NTF hiermee heeft ingestemd.


8.4 NTF behoudt zich het recht voor om eventuele klachten voor te legen aan eventuele betrokken partijen.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 NTF is gerechtigd bij iedere tekortkoming of dreigende tekortkoming van Cliënt de programmatuur van Cliënt te blokkeren en alle overige diensten en service te stoppen zonder opgave van redenen ongeacht de andere rechten van NTF die voortvloeien uit de tekortkoming van Cliënt en ongeacht de verplichting van Cliënt te voldoen aan verplichtingen in deze overeenkomst.


9.2 Het is Cliënt niet toegestaan, anders dan door het navolgende, haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Bij gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming, onder welke titel dan ook, door Cliënt gedurende de looptijd van de overeenkomst, is Cliënt verplicht jegens zijn bedrijfsopvolger ten gunste van NTF te bedingen, dat deze is gehouden voor de resterende duur van de overeenkomst de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig na te komen, althans een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een looptijd die minimaal gelijk is aan de duur van de onderhavige overeenkomst. Bij niet nakoming van Cliënt van het voorgaande is Cliënt jegens NTF aansprakelijk voor vergoeding van de aldus geleden schade. NTF is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een bedrijfsopvolger te weigeren. In dat geval dient cliënt het alle nog komende kwartaaltermijn aan NTF te voldoen.


9.3 NTF is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.


9.4 Een nieuwe aanbieding of (prijs)opgave binnen deze overeenkomst bindt NTF niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een nieuwe order door Cliënt. NTF is gerechtigd bestellingen, orders en dergelijke van Cliënt zonder opgave van redenen te weigeren.


9.6 Op deze Bijzondere Voorwaarden zijn tevens de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing. Voor zover deze Bijzondere Voorwaarden strijdig zijn met de Nederland ICT Voorwaarden gaan de bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden voor op die van de Nederland ICT Voorwaarden.


9.7 Alle bedragen genoemd in de overeenkomst, voorwaarden en bijlagen zijn exclusief BTW.


9.8 Betaling voor de kwartaaltermijnen dienen steeds per kwartaal vooraf te geschieden vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.


9.10 Cliënt verklaart de overeenkomst, voorwaarden en bijlagen een week in zijn bezit ter bestudering te hebben gehad.


9.11 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en geschillen welke met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan of daarmee verband houden, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Utrecht.


9.12 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel, Nederland, onder het nummer waaronder NTF in het Handelsregister is geregistreerd. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


9.13 Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. NTF is aan deze gegevens niet gebonden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Contact

Indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@ntf.nl. Onze helpdesk helpt u dan verder.


Next to food B.V.

Brenkmanweg 8,

4105DH Culemborg

KvK-nummer 30174434

Contact

Cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

De noodzakelijke cookies en anonieme statistieken zijn altijd automatisch actief; als je op "accepteer alle cookies" klikt, accepteer je ook de optionele cookies. Wanneer je zelf wilt kiezen welke cookies je aanzet, klik je op “cookie instellingen”.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we je toestemming nodig.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies verzamelen gegevens over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen en daarom kunnen deze cookies je surfgedrag op verschillende websites volgen.